About Database (TMS)

हाम्रो यस तालिम व्यवस्थापन सफ्टवयर देश भर रहेका तालिम प्रदायक संस्थाहरुलाई तालिम व्यवस्थापनमा सहज होस भन्ने उद्देश्यका साथ स्थापना भएको हो । यस सफ्टवयरको माध्यमबाट तालिम व्यवस्थापन प्रशिक्षक प्रशिक्षार्थी तथा संस्थाको प्रोफाइल व्यवस्थापन गर्न सकिने छ ।

हाम्रो यस सफ्टवरका विशेषताहरु निम्नानुसार रहेको छ ।

User Management

 • Unlimited Staff Accounts
 • Unlimited Trainer Accounts
 • Unlimited Coordinator Accounts

Company Profile Management

 • Company Details Update
 • Work Experience Manage
  • Year wise project group manage
  • Project wise experience manage
 • Financial Capacity Manage
  • Fiscal year wise turnover entries
  • Audit report & Tax clearance entries

Program Management

 • Year wise program group manage

Training Management

 • Program wise training group manage
 • Group wise trainees manage

Trainees Management

 • Trainee Entry
 • Group wise trainees skill test manage
 • Group wise trainees placement manage
 • Group wise trainees engagement (Ranking) manage

Trainer Management

 • Trainer Entry
 • Trainer Experience, Qualification and other details manage

Trade/Occupation Management

 • Create new Trade/Occupation
 • Trade wise tools , equipments and material manage
 • Training Package create (for fee base training)

Report Management

 • Company Experience Report
  • Past work experience
  • General work experience
  • Specific work experience
  • Geographic work experience
  • Project wise work experience
  • Trade wise work experience
  • District wise work experience
  • Year wise work experience
 • Trainee Report
  • TG wise trainee report
  • TG wise trainee engagement report
  • TG wise trainee skill test report
  • TG wise trainee placement report
  • District wise trainee report
  • Trade wise trainee report
  • TG wise trainee certificate download
  • TG wise trainee ID-Card download
  • Trainee Certificate (individual)
  • Trainee ID-Card (individual)
  • Trainee self-declaration for Training Continuity letter (individual)
 • Trainer/Staff Report
  • Trainer CV Download (Project wise different formats)
  • Staff CV Download (Project wise different formats)
  • TG wise trainer report
  • Trade wise trainer report
  • Trainer/Staff ID-Card Download

अन्य विशेषताहरु

 • नयाँ खुल्ने तालिमको सुचना merotalim.com को Portal मा दिन मिल्ने ।
 • सुचना दिईएको तालिमको लागि प्रशिक्षार्थी online मार्फतनै संकलन हुने ।
 • संकलन भएका प्रशिक्षार्थीहरु Select, Shortlist, Pending and Reject गर्न मिल्ने ।
 • System चलाउनको लागि स्टाफहरुको छुट्टाछुट्टै Account व्यवस्था गर्न मिल्ने ।
 • System मा स्टाफहरुको लागि छुट्टाछुट्टै Feature व्यवस्था गर्न मिल्न ।
 • तालिम संयोजनकहरुका लागि पनि छुट्टाछुट्टै Account व्यवस्था गर्न मिल्ने ।
 • तालिम संयोजकहरुले आफुसंग सम्बन्धित तालिमको विवरण, तालिमका कुन प्रशिक्षाथीको के कस्तो अवस्था छ भनि (TG wise trainee engagement Update) प्रशिक्षार्थीको विवरण update गर्न मिल्ने ।
 • प्रशिक्षार्थीको विवरण हालेपछि व्यक्तिगत वा तालिम समुह अनुसारको Certificates & ID-Card Print गर्न मिल्ने ।
 • प्रशिक्षक तथा स्टाफहरु विवरण हालेपछि Project अनुसार CV को Format मा CV तयार हुने ।
संस्थाको आवश्यकता अनुसार अन्य Feature हरु पनि समावेश गर्न सकिने छ ।