Brick Layer Mason
Construction "324" Trained
Junior Plumber
Construction "280" Trained
Plumber
Construction "190" Trained
Mason
Construction "120" Trained
Building Painter
Construction "39" Trained
Professional Aluminium Fabricator
Construction "2" Trained
Household Plumber
Construction
Bar Bender
Construction
General Carpenter
Construction
Scaffolder
Construction
Plasterer
Construction
Stone Layer Mason
Construction

About Us

हाम्रो यस तालिम व्यवस्थापन सफ्टवयर देश भर रहेका तालिम प्रदायक संस्थाहरुलाई तालिम व्यवस्थापनमा सहज होस भन्ने उद्देश्यका साथ स्थापना भएको हो । यस सफ्टवयरको माध्यमबाट तालिम व्यवस्थापन प्रशिक्षक प्रशिक्षार्थी तथा संस्थाको प्रोफाइल व्यवस्थापन गर्न सकिने छ ।
Email us to support@merotalim.com

Read More