Electronics & Electricals
Building Electrician
Electronics & Electricals "603" Trained
Professional Building Electrician
Electronics & Electricals "95" Trained
Industrial Electrician
Electronics & Electricals
Electrical Motor Rewinder
Electronics & Electricals
Electrical Appliances Repairer
Electronics & Electricals
Solar PV Technician
Electronics & Electricals
Telecom Technician
Electronics & Electricals

About Us

हाम्रो यस तालिम व्यवस्थापन सफ्टवयर देश भर रहेका तालिम प्रदायक संस्थाहरुलाई तालिम व्यवस्थापनमा सहज होस भन्ने उद्देश्यका साथ स्थापना भएको हो । यस सफ्टवयरको माध्यमबाट तालिम व्यवस्थापन प्रशिक्षक प्रशिक्षार्थी तथा संस्थाको प्रोफाइल व्यवस्थापन गर्न सकिने छ ।
Email us to support@merotalim.com

Read More