प्रशिक्षार्थी आवेदन फारम

तालिमको विषय *

तालिमको तह
तालिम लिन चाहेको जिल्ला*

तालिम लिन चाहेको स्थान*

स्थानको प्रकार*

वडा नं.
पुरा नाम *
लिंग *

नागरिकता नं. *
जाति समुह*

जन्म मिति (In AD)*

सम्पर्क नं.*

अभिभावकको नाम*

अभिभावक नाता*

तपाईको हालको अवस्था*

तालिम दिने संस्था