प्रशिक्षकलाई जानकारी

  • हाम्रो यस merotalim.com लाई विभिन्न जिल्लाहरुको लागि विभिन्न विषयका प्रशिक्षक आवश्यक भएको हुँनाले आफुलाई पायक पर्ने स्थानको लागि आवेदन दिनुहोला ।
  • CTEVT को तह २ र TOT भएका प्रशिक्षकलाई विशेष प्राथमिकता दिईने छ ।
  • CTEVT तह २ र TOT को तालिम लिन ईच्छुक प्रशिक्षकहरुलाई सहजिकरण गरिने छ ।
  • प्रति तालिम समुह अनुुुसार न्युनतम रु. २०००० तलब हुने छ ।
    (तालिमको स्थान अनुसार तलब बढी हुन सक्ने ।)

Trainer Registration Form

Trainer Directory
पुरा नाम *
लिंग *

नागरिकता नं. *

सम्पर्क नं. *
जन्म मिति (In AD)*

Email*


तालिम दिन चाहेको विषय *

तालिमको प्रमाणपत्रको तह (पछिल्लो)*

प्रशिक्षक प्रशिक्षण तालिम (TOT) छ ? *

ईक्षाईएको प्रशिक्षकको दर्जा *

प्रशिक्षण अनुभव *

जिल्ला*

स्थान *