Tender
कार्यस्थलमा आधारित (एप्रेन्टिशिप) तालिम संचालनको आशय पत्र पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना
यस प्रतिष्ठानबाट आ. व. २०७७/०७८ अवधि भित्र निजी क्षेत्रसंगको साझेदारी एवं सहकार्यमा सीपमूलक तालिम मा...
SuperAdmin on Feb 15 2021
NOTICE OF REQUEST FOR PROPOSAL (RFP) From ENSSURE Project
Enhanced Skills for Sustainable and Rewarding Employment (ENSSURE) is a bilateral initiative of the...
SuperAdmin on Jan 23 2021

About Us

हाम्रो यस तालिम व्यवस्थापन सफ्टवयर देश भर रहेका तालिम प्रदायक संस्थाहरुलाई तालिम व्यवस्थापनमा सहज होस भन्ने उद्देश्यका साथ स्थापना भएको हो । यस सफ्टवयरको माध्यमबाट तालिम व्यवस्थापन प्रशिक्षक प्रशिक्षार्थी तथा संस्थाको प्रोफाइल व्यवस्थापन गर्न सकिने छ ।
Email us to support@merotalim.com

Read More