सीपमूलक तालिम संचालनको लागि आवेदन सम्वन्धी सूचना तथा आवेदन फाराम

Job/Training

by admin 2 months ago 589

सीपमूलक तालिम संचालनको लागि आवेदन सम्वन्धी सूचना तथा आवेदन फाराम

Source: training.gov.np

सीपमूलक तालिम संचालनको लागि आवेदन सम्वन्धी सूचना तथा आवेदन फाराम 

आवेदन सम्वन्धी सूचना

 

Download /View

आवेदन फाराम 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Download /View

 

 

More details http://training.gov.np/news/%e0%a4%b8%e0%a5%80%e0%a4%aa%e0%a4%ae%e0%a5%82%e0%a4%b2%e0%a4%95-%e0%a4%a4%e0%a4%be%e0%a4%b2%e0%a4%bf%e0%a4%ae-%e0%a4%b8%e0%a4%82%e0%a4%9a%e0%a4%be%e0%a4%b2%e0%a4%a8%e0%a4%95%e0%a5%8b-%e0%a4%b2/

Similar Posts